...

การสะกดจิต

vdoและรูปภาพ

การสะกดจิตอย่างรวดเร็ว

ในกรุงเทพฯระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การสะกดจิตคืออะไร?

 

ในกรุงเทพฯระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

การสะกดจิต

 

กระบวนการความสัมพันธ์

 เราเศร้าโศกได้นานถึง 21 วันหรือไม่?

ความเศร้าโศกสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราได้บ้าง?

เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสามารถมองแฟนเก่าจูบกับคนอื่นโดยไม่รู้สึกอะไรเลย หลังจากที่เลิกกัน 3 อาทิตย์?

ในกรุงเทพฯระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การสะกดจิต

รับรอง

การสะกดจิต

ภาวะซึมเศร้า

 

 

ในกรุงเทพฯระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

การสะกดจิต

ความหวาดกลัวและการจัดการความเครียด

ในกรุงเทพฯระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.